Документа школе

Аутор Super User. Posted in О школи

Годишњи план рада за школску 2018/19. годину

Годишњи извештај за школску 2018/18. годину

 

Годишњи извештај о раду школе за школску 2015/16. годину

Годишњи план рада школе за школску 2016/17. годину

Годишњи план рада за школску 2017/18. годину

Годишњи извештај за школску 2016/17. годину

Финансијски план за 2018. годину

 

Статут школе

Пословник о раду школског одбора

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о испитима

Правилник о коришћењу службеног возила

Правилник о похваљивању ученика и наставника

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Стручно упутство о начину израде школске документације

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Летопис школе

Правилник о систематизацији

Пословник о раду наставничког већа

Закон о основама система образовања и васпитања

Правилник о броју чланова, саставу и начину образовања комисије за избор директора

Правилник о програму наставе и учења за други разред

 Правилник о програму наставе и учења за пети и шести разред

Правилник о програму наставе и учења за седми разред

Правилник о остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/20